ALGEMENE VOORWAARDEN

KCB International BV

 

Deze Voorwaarden zijn tevens opgesteld in het Engels. De Engelse versie is beschikbaar via https://www.kcbinternational.com/en/terms-and-conditions/. De Engelse vertaling van deze Voorwaarden zijn slechts bedoeld voor informatiedoeleinden. Bij enig verschil van inhoud, strekking of interpretatie is de Nederlandse versie bepalend.

 

Artikel 1. Toepassing

1.1.       Tenzij KCB International schriftelijk en uitdrukkelijk heeft ingestemd met andere voorwaarden, zijn deze Voorwaarden van toepassing op iedere overeenkomst (inclusief de Commerciële Voorwaarden), hierna gezamenlijk “Overeenkomst”, tussen KCB International en een wederpartij (“Afnemer”) betreffende de verkoop en levering van producten of diensten (gezamenlijk “Producten”) door KCB International aan Afnemer. De toepasselijkheid van alle andere voorwaarden, waaronder voorwaarden die Afnemer beoogt van toepassing te verklaren via een order, bevestiging of anderszins, wordt hierbij uitdrukkelijk afgewezen. “Commerciële Voorwaarden” betekent ieder document (inclusief e-mails) van KCB International waarin de commerciële voorwaarden, zoals de loop- en levertijd en de beschrijving, prijs en hoeveelheid van de Producten, zijn overeengekomen. 

1.2.       In geval van tegenstrijdigheden tussen de bepalingen van deze Voorwaarden en een Overeenkomst, prevaleren de Commerciële Voorwaarden, gevolgd door deze Algemene Voorwaarden

 

Artikel 2. Orders, aanbiedingen en totstandkoming van de Overeenkomst

2.1.       Iedere order van Afnemer of acceptatie van een aanbieding van KCB International door Afnemer wordt beschouwd als een aanbod van Afnemer gericht aan KCB International strekkende tot een koop van Producten waarop deze Voorwaarden (en de additionele Commerciële Voorwaarden, indien van toepassing) van toepassing zijn. Een Overeenkomst komt enkel tot stand nadat KCB International de order van Afnemer (of vergelijkbaar aanbod) schriftelijk heeft aanvaard, bijvoorbeeld via een order bevestiging. KCB International heeft het recht om elke order (of vergelijkbaar aanbod) naar eigen goeddunken te aanvaarden of af te wijzen. 

2.2.       Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk met KCB International anders is overeengekomen, is een Overeenkomst voor Afnemer bindend en onherroepelijk. KCB International heeft het recht om een Overeenkomst op ieder moment vóór de levering, door schriftelijke kennisgeving aan Afnemer, te wijzigen of te herroepen.

 

Artikel 3. Garanties

3.1.       KCB International garandeert jegens Afnemer dat alle aan Afnemer verkochte Producten (a) bij levering voldoen aan de Productspecificaties zoals mogelijk schriftelijk overeengekomen tussen KCB International en Afnemer (de “Specificaties”), (b) zijn gefabriceerd conform good manufacturing practices, (c) onderworpen zijn aan een kwaliteitsborgingssysteem om te voldoen aan het voorgaande, en (d) bij levering vrij zijn van enige pandrechten of andere vorm van bezwaring of zekerheid. KCB International geeft geen andere impliciete of expliciete garanties. 

3.2.       Afnemer garandeert jegens KCB International dat (a) Afnemer ervoor zorg zal dragen dat elk van zijn functionarissen, werknemers, agenten, onderaannemers en enige andere door hem ingeschakelde partijen, aan geen ambtenaar of natuurlijk persoon ongeoorloofd geldelijk of ander voordeel zal aanbieden, vragen of accepteren in verband met een Overeenkomst, en (b) indien van toepassing, producten van Afnemer waarin enig Product is verwerkt, geen inbreuk maken op intellectuele en industriële eigendomsrechten van derden.

 

Artikel 4. Prijs en betaling

4.1.       Indien en voor zover de prijzen van KCB International (de “Prijzen”) gebaseerd zijn op prijslijsten van KCB International, geldt de op het moment van levering geldende prijslijst, tenzij op een eerder moment schriftelijk vastgelegd. KCB International heeft het recht om de Prijzen aan te passen of de prijslijst te veranderen (elk een “Wijziging”). In geval van een Wijziging zal KCB International Afnemer hiervan zo spoedig mogelijk doch uiterlijk vóór de ingangsdatum van de Wijziging schriftelijk op de hoogte stellen. Indien Afnemer niet akkoord gaat met de voorgestelde Wijziging, hebben beide partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk, met een redelijke opzegtermijn en zonder enige verplichting tot enige vorm van compensatie aan de andere partij te beëindigen.  De Prijzen zijn exclusief BTW, in- en uitvoerrechten, accijnzen en andere opslagen, belastingen of heffingen opgelegd of geheven met betrekking tot de Producten. Deze komen derhalve voor rekening van Afnemer. 

4.2.       Betaling dient te geschieden op het in de Overeenkomst overeengekomen tijdstip, of, indien geen tijdstip is overeengekomen, middels vooruitbetaling en uitsluitend op de wijze als op de factuur aangegeven. KCB International heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of anderszins voor betaling zekerheid te verkrijgen. Afnemer zal facturen en opeisbare vorderingen van KCB International volledig voldoen en doet afstand van enig recht op aftrek, inhouding of verrekening van over en weer verschuldigde bedragen uit welken hoofde dan ook.  

4.3.       Zodra Afnemer met enige betaling in verzuim is zijn alle vorderingen van KCB International op Afnemer onmiddellijk opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim zonder ingebrekestelling in.  

 

Artikel 5. Levering

5.1.       KCB International verkoopt haar goederen Ex-Works Lieshout. Transportkosten van een zending zijn voor rekening van Afnemer tenzij anders overeengekomen. KCB International kan het transport van een zending binnen de Europese Unie verzorgen met een van de door haar geselecteerde transporteurs en biedt dit als service aan tegen kostprijs. De leveringswijze wordt overeengekomen in de Overeenkomst. KCB International heeft het recht in delen te leveren.  

5.2.       Het transport van de goederen is altijd op risico van Afnemer. Goederen worden door een door KCB International geselecteerde transporteur verzekerd tegen de gangbare CMR condities. In het geval van transportschade of andere gebreken tijdens het transport is artikel 11 (Reclameren) van toepassing

5.3.       Afnemer draagt zorg voor voldoende laad- en losmogelijkheden alsmede voor een snelle lossing.

5.4.       Het tijdstip van levering is niet van wezenlijk belang. 

5.5.       Levering door, door KCB International geselecteerde Transporteurs dient mogelijk te zijn op werkdagen (van maandag tot vrijdag) tussen 08.00u en 18.00u. Indien levering op een werkdag niet mogelijk is dient Afnemer dit direct bij het aangaan van de Overeenkomst schriftelijk aan KCB International te melden. 

5.6.       Indien levering om wat voor reden dan ook niet mogelijk is en hier zijn extra kosten aan verbonden, zullen deze ten alle tijden doorbelast worden aan Afnemer.

 

Artikel 6. Emballage

6.1.       De emballage, voor zover niet bedoeld voor eenmalig gebruik en niet gekocht door de Afnemer, waaronder begrepen pallets, kratten, containers en andere verpakkingsmaterialen en hulpmiddelen bij het transport, is en blijft eigendom van KCB International, ook indien Afnemer daarvoor statiegeld betaalt.  

6.2.       Afnemer is verplicht de emballage direct bij levering gesorteerd en gereinigd te retourneren dan wel uiterlijk bij de eerstvolgende levering van Producten van KCB International aan Afnemer. Indien geen sprake is van een volgende levering, is Afnemer verplicht de emballage direct te retourneren. De kosten voor het retourneren zijn voor rekening van Afnemer.

6.3.       Indien Afnemer de emballage niet tijdig retourneert zal KCB International éénmaal een schriftelijk verzoek tot retournering sturen. Wanneer Afnemer daar geen gehoor aan geeft zullen de kosten van de emballage worden verhaalt op Afnemer.

 

Artikel 7. Risico- en eigendomsovergang

7.1.       Het risico van de afgenomen Producten gaat over op Afnemer op het moment waarop KCB International de zaken voor levering aanbiedt. 

7.2.       Alle door KCB International geleverde zaken blijven eigendom van KCB International tot aan het moment van volledige voldoening van al hetgeen KCB International uit welken hoofde ook van Afnemer te vorderen heeft.  

 

Artikel 8. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

8.1.       Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten en knowhow met betrekking tot de Producten (“IER”) berusten en blijven berusten bij KCB International. Er gaan door de Overeenkomst met KCB International of vergelijkbaar document geen IER over op Afnemer en evenmin wordt aan Afnemer ten aanzien van IER een licentie verstrekt, zelfs indien de Producten specifiek voor Afnemer zijn ontworpen, ontwikkeld of geproduceerd.  

8.2.       Afnemer zal KCB International onmiddellijk schriftelijk waarschuwen indien hij wetenschap heeft dat derden inbreuk maken of dreigen te maken op IER van KCB International of indien derden zouden menen dat Producten van KCB International inbreuk maken op hun industriële of intellectuele eigendomsrechten of knowhow.  

 

Artikel 9. Geheimhouding

9.1.       Afnemer zal, en Afnemer zal ervoor zorg dragen dat zijn functionarissen, werknemers, agenten, onderaannemers en enige andere door hem ingeschakelde partij, de geheimhouding beschermen van alle informatie die hem ter kennis komt van of over KCB International (“Vertrouwelijke Informatie”), zelfs als die Vertrouwelijke Informatie niet als vertrouwelijk aangemerkt wordt, en zich onthouden van het gebruik van die Vertrouwelijke Informatie anders dan om te voldoen aan verplichtingen van Afnemer conform de Overeenkomst of deze Voorwaarden.  

9.2.       Indien Afnemer verplicht wordt om Vertrouwelijke Informatie openbaar te maken op grond van een gerechtelijk bevel of wettelijke plicht, zal Afnemer de openbaar te maken informatie beperken tot het noodzakelijk minimum en zal Afnemer slechts worden toegestaan dergelijke informatie openbaar te maken nadat hij schriftelijke toestemming heeft verkregen van KCB International. KCB International zal een dergelijke toestemming zonder redelijke grond niet weigeren.  

 

Artikel 10. Overmacht

10.1.   Iedere partij heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk, of anderszins, als gevolg van omstandigheden die niet aan die partij kunnen worden toegerekend, onmogelijk of niet tijdig kan worden nagekomen (een “Overmacht situatie”). Onder een Overmacht situatie wordt in ieder geval begrepen: handelsembargo’s, stakingen, burgerlijke onrusten, terrorisme, natuurrampen, zoals blikseminslag, stiptheidsacties, lock-downs, gebrek aan grondstoffen, vertraagde leveringen van producten of diensten door derden die niet kunnen worden toegerekend aan de partij die een beroep doet op overmacht, ongelukken, storingen, dierziekten, onvoorzienbare productie- of transportproblemen, devaluatie, verhoging van heffingen of belastingen van welke aard dan ook, materiële prijsverhogingen van grondstoffen of energie, het verlopen, intrekken of niet verlengen van benodigde vergunningen, certificaten, licenties en dergelijke.  

10.2.   Indien een partij geconfronteerd wordt met een Overmacht situatie dan is die partij verplicht de andere partij onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen van de Overmacht situatie en worden de verplichtingen van die partij, voor zover nakoming door de Overmacht situatie wordt verhinderd, opgeschort, zonder dat die partij aansprakelijk is voor een tekortkoming of niet-nakoming. Ook de wederzijdse verplichtingen van de andere partij worden opgeschort zonder aansprakelijkheid voor tekortkoming of niet-nakoming. 

10.3.   Indien redelijkerwijs verwacht kan worden dat de Overmacht situatie gedurende meer dan twee maanden zal voortduren of al twee maanden voortduurt, kan de andere partij de Overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang beëindigen, zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding ontstaat.  

 

Artikel 11. Reclameren

11.1.   Afnemer is verplicht de Producten onmiddellijk na levering van die Producten te inspecteren. Gebreken moeten door Afnemer uiterlijk binnen twee werkdagen na levering van de Producten schriftelijk aan KCB International worden gemeld.

11.2.   Ingeval van transportschade bij levering dient de Afnemer ten alle tijden melding van de schade te maken op het CMR formulier of enig ander leverbewijs van de Transporteur, tevens is Afnemer verplicht schriftelijke melding te maken aan KCB International. Deze melding moet voorzien worden van foto materiaal waarop de schade ontstaan tijdens het transport duidelijk en onbetwist zichtbaar is. Enkel wanneer aan voorgaande voorwaarden is voldaan stelt Afnemer KCB International in staat om een claim in te dienen bij Transporteur.

11.3.   Wanneer, in geval van transportschade, Transporteur oordeelt de transportschade slechts deels te vergoeden is KCB International in geen geval aansprakelijk voor het resterende deel.

11.4.   KCB International maakt onderscheid tussen drie soorten verborgen gebreken:

a.       KCB International garandeert voor de duur van de houdbaarheidsdatum dan wel tot een maximum van twee jaar na productiedatum van een product dat het product vrij blijft van schimmels en bederf. Bederf moet door Afnemer uiterlijk binnen twee werkdagen na constatering schriftelijk aan KCB International worden gemeld. Deze schriftelijke melding bevat ten minste het betreffende lotnummer van het product en is voorzien van foto materiaal waarop het bederf duidelijk en onbetwist zichtbaar is. Reclamaties omtrent bederf worden enkel geaccepteerd wanneer het product verpakt is in de originele ongeopende verpakking.

b.      KCB International werkt veel met natuurlijke grondstoffen. Ondanks een uitvoerige bestrijding van ongedierte kan het mogelijk zijn dat een geleverd product onverhoopt, eitjes van, ongedierte bevat en daarmee non-conform de Specificaties is. Reclamaties omtrent ongedierte moet door Afnemer uiterlijk binnen twee werkdagen na constatering, doch uiterlijk binnen vier weken na de levering van de Producten, schriftelijk aan KCB International worden gemeld. Deze schriftelijke melding bevat ten minste het betreffende lotnummer van het product en is voorzien van foto materiaal waarop de besmetting duidelijk en onbetwist zichtbaar is. Doordat een Product ook van buitenaf besmet kan worden, zeker door meelmotten, is bij reclamatie na de periode van vier weken na levering niet meer te verifiëren waar de besmetting van het product heeft plaats gevonden en vervalt elke aanspraak van Afnemer jegens KCB International.

c.       Verborgen gebreken anders dan bepaald in lid a en b dienen uiterlijk binnen twee werkdagen nadat deze zijn ontdekt, doch uiterlijk binnen zes maanden na de desbetreffende levering van de Producten, schriftelijk aan KCB International worden gemeld.

11.5.   Alle klachten moeten een nauwkeurige beschrijving van het (beweerde) gebrek bevatten en worden voorzien van foto materiaal waarop het (beweerde) gebrek duidelijk en onbetwist zichtbaar is. Klachten of het instellen van een vordering op enige andere wijze ontslaan Afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen.

11.6.   Indien Afnemer zich niet houdt aan bovenstaande klachttermijnen, vervalt elke aanspraak van Afnemer jegens KCB International. 

11.7.   Elke aanspraak van Afnemer jegens KCB International vervalt indien de desbetreffende Producten door of namens Afnemer ondeugdelijk, of in strijd met door of namens KCB International gegeven instructies, zijn vervoerd, behandeld, gebruikt, bewerkt of opgeslagen. 

11.8.   In geval van een gerechtvaardigde en tijdige reclame met betrekking tot een gebrekkig Product, zal Afnemer uitsluitend gerechtigd zijn tot ofwel kosteloze vervanging van de Producten door KCB International ofwel creditering van de aanschafwaarde van de gebrekkige Producten, dit in onderling overleg tussen partijen en onder schriftelijke vastlegging.

 

Artikel 12. Retouren

12.1.   Een verzoek tot retourneren dient altijd vooraf schriftelijk gemeld te worden aan KCB International (per e-mail). Na akkoord voor de retournering ontvangt de Afnemer retourinstructies van KCB International die opgevolgd dienen te worden voor een goede afhandeling.

12.2.   Producten die naar eigen receptuur of samenstelling op verzoek van Afnemer zijn geproduceerd, dan wel op klantorder speciaal voor Afnemer zijn besteld kunnen niet geretourneerd worden. 

12.3.   Producten dienen ten alle tijden in een ongeopende en onbeschadigde verpakking geretourneerd te worden. 

12.4.   Verzendkosten voor het retourneren van de Producten aan KCB International zijn altijd voor rekening van Afnemer. 

12.5.   Enkel wanneer een retour vooraf is aangemeld en geaccordeerd, het product is ontvangen door KCB International en na ontvangst beoordeeld als nieuw verkoopbaar, zal Afnemer het betaalde bedrag voor het geretourneerde product gecrediteerd krijgen middels een creditfactuur. Een creditfactuur wordt standaard verrekend met de eerstvolgende order van Afnemer en zal enkel op verzoek direct teruggestort worden op de bankrekening waarmee de originele order is voldaan.

12.6.   Indien de geretourneerde Producten door KCB International worden beoordeeld als niet als nieuw verkoopbaar, zal de waardevermindering van de Producten in mindering worden gebracht op het te crediteren bedrag aan Afnemer. KCB International zal Afnemer hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. 

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid

13.1.   In alle gevallen waarin KCB International gehouden is tot schadevergoeding, is deze schadevergoeding per kalenderjaar beperkt tot een bedrag gelijk aan de totale waarde van alle facturen (exclusief BTW) betaald door Afnemer onder de Overeenkomst met betrekking tot de relevante Productsoort in dat kalenderjaar, doch in ieder geval tot een totaal maximum van EUR 1.000.000 (één miljoen Euro) voor alle vorderingen jegens KCB International.

13.2.   KCB International is in geen geval aansprakelijk voor enig verlies van inkomsten of winst, verlies van zaken of klanten, verlies van goodwill, gebruiksderving, toegenomen kosten van de werkzaamheden, opgelegde boetes of punitieve schadevergoedingsverplichtingen, schade als gevolg van niet-tijdige leveringen, reputatieschade, of enige indirecte of gevolgschade of verliezen die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst.  

13.3.   De beperkingen in dit artikel zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van KCB International.

 

Artikel 14. Product recall

14.1.   KCB International heeft het recht om Afnemer te instrueren om Producten, of producten waarin Producten zijn verwerkt, waaraan een gebrek kleeft, dan wel waaraan een gebrek zich dreigt te openbaren, onmiddellijk van de markt of uit enige opslagplaats te verwijderen. Afnemer zal onmiddellijk aan dergelijke instructies te voldoen.

 

Artikel 15. Overige verplichtingen Afnemer

15.1.   Afnemer zal zich te allen tijde onthouden van enig handelen dat een nadelige invloed kan hebben op de kwaliteit of veiligheid van de Producten, de reputatie van KCB International, of handelsmerken of ander intellectueel eigendom van KCB International. 

15.2.   Afnemer zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KCB International geen (direct of indirect) gebruik maken van zijn relatie met KCB International voor promotionele of andere doeleinden. 

15.3.   Afnemer zal de Producten gescheiden van elkaar en van de overige zich bij Afnemer bevindende zaken opslaan, en zal ervoor zorg dragen dat de Producten duidelijk identificeerbaar zijn.

15.4.   Afnemer is als verkoper van de Producten in het handelsverkeer richting de consument verantwoordelijk voor een deugdelijke etikettering van Producten conform de in zijn land geldende wettelijke regels.  

15.5.   Als Afnemer ontwerpen, etiketten, vertalingen, of vergelijkbare materialen of inhoud (gezamenlijk “Ontwerpen”) verstrekt, is uitsluitend Afnemer volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor dergelijke Ontwerpen, inclusief voor de kwaliteit, juistheid en de naleving van alle toepasselijke wetten. Afnemer is gehouden KCB International te vrijwaren tegen en schadeloos te stellen voor enige aanspraak of rechtszaak tegen KCB International en verlies, kosten, uitgaven en aansprakelijkheid of veroordeling van KCB International in verband met een Ontwerp, inclusief als gevolg van (a) fouten of omissies in een Ontwerp, (b) een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden door een Ontwerp, en (c) misleidende of wettelijk niet toegestane reclame.

 

Artikel 16. Overige verplichtingen KCB International

16.1.   KCB International kan op verzoek Specificaties van Producten verstrekken, in minimaal de Engelse taal, welke de benodigde informatie bevatten welke Afnemer redelijkerwijs niet zelf kan bepalen. Specificaties worden ter goeder trouw opgesteld door KCB International. Aan de door KCB International opgestelde Specificaties kunnen geen rechten worden ontleend. 

16.2.   KCB International voert een administratie van lot en batchnummers van de door haar geproduceerde Producten en kan deze informatie verstrekken aan Afnemer indien deze niet reeds is vermeld op de verpakking van het Product. 

16.3.   KCB International zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Afnemer geen (direct of indirect) gebruik maken van zijn relatie met Afnemer voor promotionele of andere doeleinden.

 

Artikel 17. Beëindiging

17.1.   KCB International heeft het recht door middel van een schriftelijke verklaring de uitvoering van de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten, dan wel de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te beëindigen, steeds met behoud van alle haar toekomende rechten op vergoeding van kosten en schade, indien:

a.       Afnemer één of meer van zijn verplichtingen niet nakomt of vaststaat dat nakoming zonder tekortkoming onmogelijk zal zijn; 

b.      Afnemer zich schuldig maakt aan ernstig wangedrag of een onrechtmatige daad als gevolg van nalatigheid of opzet; 

c.       Afnemer in strijd handelt met enige gedragsregel waarvan redelijkerwijs aangenomen mag worden dat deze indruisen tegen geldende (sociale) normen en waarden jegens mens, dier of milieu;

d.      Afnemer aan een werknemer van KCB International enig voordeel aanbiedt of verstrekt in verband met de totstandkoming of uitvoering van een Overeenkomst;

e.       Afnemer failliet wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling wordt aangevraagd voor Afnemer, de onderneming van Afnemer wordt opgeheven of beëindigd of Afnemer anderszins insolvabel blijkt; of 

f.        zich naar het inzicht van KCB International, ingrijpende wijzigingen voordoen in de directe of indirecte eigendoms- of zeggenschapsverhoudingen bij Afnemer.

17.2.   KCB International heeft het recht de Overeenkomst, op ieder moment en voor welke reden dan ook, schriftelijk te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.  

17.3.   Beide partijen hebben het recht de Overeenkomst te beëindigen conform artikel 10 (Overmacht) hiervoor.  

17.4.   Indien beëindiging conform de voorgaande bepalingen heeft plaatsgevonden, heeft Afnemer jegens KCB International geen recht op enige schadevergoeding ten gevolge van die beëindiging.

 

Artikel 18. Overige bepalingen

18.1.   Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KCB International is Afnemer niet bevoegd enige rechten of verplichtingen uit hoofde van een Overeenkomst over te dragen. Een reorganisatie, fusie, aandelenruil, consolidatie of verkoop of het ter beschikking stellen van alle of nagenoeg alle activa van Afnemer kwalificeert als een verandering van zeggenschap waarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming van KCB International vereist is. 

18.2.   KCB International heeft het recht om voor de uitvoering van enige Overeenkomst hulppersonen in te schakelen en om de uitvoering van enige Overeenkomst te delegeren aan een aan haar gelieerde onderneming. 

18.3.   Alle kennisgevingen, verzoeken, eisen, verklaringen (van afstand), toestemmingen en andere communicatie (gezamenlijk “Kennisgevingen”) waarvan deze Voorwaarden (en, indien van toepassing, de additionele Commerciële Voorwaarden) vereisen dat deze schriftelijk geschieden, mogen ook elektronisch (i.e. per e-mail) geschieden, met uitzondering van enige Kennisgeving betreffende artikel 17 (Beëindiging) welke schriftelijk dient te geschieden op andere wijze dan per e-mail. 

18.4.   Deze Voorwaarden en additionele Commerciële Voorwaarden (indien van toepassing) zijn opgesteld in het Nederlands. Tenzij anders overeengekomen, zullen alle Kennisgevingen en andere documenten met betrekking tot enige Overeenkomst en deze Voorwaarden in het Nederlands worden opgesteld. Vertalingen van deze Voorwaarden en de additionele Commerciële Voorwaarden (indien van toepassing) zijn slechts bedoeld voor informatiedoeleinden. Bij enig verschil van inhoud, strekking of interpretatie is de Nederlandse versie bepalend.  

18.5.   Indien één of meerdere bepalingen uit deze Voorwaarden ongeldig blijken te zijn, of door een bevoegde rechter buiten werking worden gesteld, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.  

18.6.   Alle Overeenkomsten tussen KCB International en Afnemer en deze Voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan het Nederlandse recht. De toepasselijkheid van het Verdrag van de Verenigde Naties 1980 inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen tussen partijen die verband houden met enige Overeenkomst of deze Voorwaarden zullen worden beslecht door de rechtbank Midden-Nederland.