Privacy Statement

KCB International B.V. respecteert uw privacy en gaat daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring komen de volgende onderwerpen aan de orde:

1.      Van wie hebben we persoonsgegevens?

2.      Hoe verzamelen we uw gegevens?

3.      Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt en voor welke doeleinden?

4.      Welke bewaartermijn hanteren we?

5.      Wat zijn uw rechten?

6.      In welke gevallen worden uw gegevens aan derden verstrekt?

7.      Wat doen we ter bescherming van uw persoonsgegevens?

8.      Hoe gaan we om met eventuele datalekken?

9.      Wijzigingen in deze privacyverklaring.

1. Van wie hebben we persoonsgegevens?
We verwerken persoonsgegevens van degenen die direct of indirect contact hebben (gehad) met ons. Het gaat voornamelijk maar niet alleen om klantgegevens. Het kan ook zo zijn dat we uw gegevens verwerken in het kader van onze dienstverlening aan een klant, bijvoorbeeld omdat u de wederpartij bent van een klant van ons of op een andere manier bij een opdracht van een klant betrokken bent. Ook verwerken we gegevens van contactpersonen en vertegenwoordigers van onze klanten en leveranciers. Tenslotte verwerken we persoonsgegevens van degenen die we willen informeren over onze dienstverlening.

2. Hoe verkrijgen we uw gegevens?
Uw persoonsgegevens verkrijgen we doorgaans doordat u deze als klant of opdrachtgever bij ons aanlevert wanneer u gebruik wilt maken van onze diensten.
Daarnaast kunnen we persoonsgegevens ontvangen van anderen. Doorgaans verzamelen we die alleen in het kader van onze dienstverlening.

3. Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt en voor welke doeleinden?
Afhankelijk van het doel verzamelen we verschillende persoonsgegevens. U moet hierbij denken aan:

  • uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van u en/of uw bedrijf of organisatie;
  • uw rol of functie (bijvoorbeeld gemachtigde, wettelijk vertegenwoordiger, bestuurder, adviseur);
  • naam en rekeningnummer van degene die ons opdracht geeft voor een betaling of deze ontvangt;
  • informatie over het contact dat u met ons had. Bijvoorbeeld: waarover ging het contact (denk dan aan een product, een advies, bericht, klacht, informatieverstrekking);
  • gegevens uit openbare bronnen.
  • We verzamelen en leggen uw persoonsgegevens vast om onze diensten goed te kunnen uitvoeren, voor het aangaan en uitvoeren van opdrachten/overeenkomsten, voor het voldoen aan wettelijke bepalingen/verplichtingen.

4. Welke bewaartermijn hanteren we?
We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, om aan andere contractuele of wettelijke verplichtingen te voldoen of voor zolang wij dit wettelijk verplicht zijn. Als de gegevens niet meer nodig zijn worden ze niet langer bewaard. Wij dragen dan zorg voor verwijdering van de gegevens.

5. Wat zijn uw rechten?
U kunt bij ons een verzoek indienen tot inzage, rectificatie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens. U kunt dit schriftelijk of per email  richten aan KCB International B.V., de Stater 26 5737RV te Lieshout, email : info@kcbinternational.com. Wij zullen dan binnen vier weken op uw verzoek reageren.

6. In welke gevallen worden uw gegevens aan derden verstrekt?
In bepaalde gevallen kunnen we uw gegevens delen met of vrijgeven aan derden. Dit doen we indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze dienstverlening of indien de wet of andere regelgeving dat vereist.
In het kader van onze dienstverlening delen we de gegevens alleen als dat nodig is en we delen dan zo min mogelijk gegevens. Ingeval de wet of andere regelgeving dat vereist, nemen we passende maatregelen om de vertrouwelijkheid en beveiliging van de gegevens te waarborgen.

7. Wat doen we ter bescherming van uw persoonsgegevens?
Wij vinden de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze klanten en bezoekers van onze website van groot belang. KCB International B.V. heeft daarom passende maatregelen genomen om misbruik van uw gegevens te voorkomen.

8. Hoe gaan we om met eventuele datalekken?
Wij melden een eventueel datalek binnen 72 uur aan de Autoriteit Persoonsgegevens en bij degenen wiens gegevens het betreft. Per geval stellen we vast welke actie nodig is om de risico’s naar de toekomst verder te beperken.

9. Wijzigingen in deze privacy verklaring.
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring.